Oljen har mildt sagt spilt en viktig rolle for Norge, og den nytten vi har fått dratt ut av oljenæringen. Vi har vært veldig heldige når vi har fått muligheten til å nyte av den positive siden ved dette, frem til vi begynte å innse omfanget av de negative konsekvensene og motstanden mot oljenæringen ble tyngre. Vi skal forsøke å diskutere påvirkningene av oljen, og argumentene som brukes for og mot den. Hvorfor er oljen et så betent tema?

 
oljen

Men hva brukes oljen til? Olje som råvare brukes i utrolig mange industrier og bransjer, og det er ikke alltid lett å kjenne den igjen i sine nye former og fasonger. I denne sammenheng snakker vi ikke om alle typer oljer, men petroleum. Her er noen ting som vi gjerne forholder oss til daglig, som inneholder petroleum:

Drivstoff – bensin, diesel, parafin
Plast
Maling – akryl
Klær – Nylon, polyester, elastan, akryl, elastodien, modakryl, polyetylen, polyklorid, polypropylen, trivinyl, vinyl, vinylal

Ence ønsker en bærekraftig utvikling. Et faktum om oljen som alle parter enes om, er at det i likhet med andre fossile brensler er begrenset. Oljen vil en dag ta slutt, og da må vi finne nye kilder til energi. Uenighetene oppstår derimot når vi diskuterer hvor lurt det er å fortsette med oljen så lenge det gir oss de fordelene vi nyter av nå, eller om vi bør satse på nye alternativer. En faktor som har satt fart i diskusjonen er klimaendringene, som setter en stoppeklokke for når de negative konsekvensene av oljen og andre fossile brensler er irreversible. Med andre ord, umulige å få fikset.

Vi ønsker å forklare hvorfor Ence mener at en bærekraftig utvikling innebærer utfasing av oljen til fordel for fornybare energikilder. La oss starte med hvorfor oljen ikke er bærekraftig. For å være mest mulig åpne, ønsker vi også å trekke frem de positive sidene ved oljebruk. Dette gjør vi for å få frem alle sider av saken, men ikke minst for å vise tydelig frem at vi mener ulempene oljen bringer med seg veier klart tyngre enn fordelene. Derfor velger Ence å støtte bruken av fornybare ressurser, fremfor ikke-fornybare – som oljen.

6 argumenter mot oljen:

1. Klimagassutslipp globalt og lokalt

(kilde, kilde)
Olje- og gassindustrien slipper ut store mengder farlige klimagasser. Her er noen eksempler. CObidrar negativt til det globale klima, global oppvarming. Metangass bidrar i likhet med CO2 til global oppvarming, men på en annen måte. CICERO beskriver det slik: «Forenklet kan man si at metanutslippet er en vedkubbe i peisen, mens CO2 er en panelovn som blir stående på året rundt. Nå kastes det stadig nye vedkubber inn i peisen, raskere enn de andre rekker å brenne ut. Samtidig skrur vi opp panelovnen litt hver dag». Da blir det fort varmt. Gassen NOx bidrar til lokale effekter som forsuring. Selv når feltene stenges, bidrar disponeringen av installasjoner og utstyr også til utslipp og avfall som må håndteres.

2. Helserisiko for mennesker

(kilde, kilde)
I følge FN, er luftforurensning en av de største dødsårsakene. Som følge av klimagassutslipp, blir også enkeltpersoner påvirket på mye kortere sikt enn global oppvarming. Å puste inn giftige gasser som blir sluppet ut fra kraftverk, biler og industrianlegg, kan føre til luftveisproblemer som astma, hjerte- og karsykdommer, utviklingsproblemer og til og med kreft. Olje- og gassproduksjon er blant de viktigste årsakene til luftforurensning. Men helserisikoen fra utvinning av olje og gass er ikke begrenset til luftforurensning alene. Boremetoden for «fracking» bidrar til forurensning av drikkevannskilder med kjemikalier som fører til kreft, fødselsskader og leverskader. 

3. Vannforurensningen er skadelig for marine dyr

(kilde)
Det brukes store mengder vann i oljeproduksjon. Dette kalles produsert vann, og inneholder olje, tungmetaller, radioaktive stoffer og produksjonskjemikalier. Store mengder av dette blir sluppet ut i havet, og har blitt påvist å påvirke helsetilstanden og reproduksjonen til enkelte typer fisk og andre sjøarter og organismer negativt.

4. Oljesøl kan være dødelig for dyr

(kilde, kilde)
Med jevne mellomrom oppstår det lekkasjer fra oljeplattformer, i større og mindre skala. Det kan være alt fra bevisst bruk av borevæsker til smøring, som påvirker de nærmeste områdene rundt boreplassen, til store katastrofale lekkasjer som påvirker mange tusen kvadratkilometer av hav. Alle typer oljesøl påvirker dyrelivet til en viss grad, men eksempler på sistnevnte har vist seg å være katastrofale. Et av de største ulykkene skjedde i Mexicogolfen i 2010. Utslippet dekket 68.000 kvadratkilometer havoverflate og drepte omtrent 1 million kyst- og offshore sjøfugler, 5000 havpattedyr og 1000 havskilpadder. Senest i år hadde vi en oljalekkasje i Oslofjorden som strakk ut over flere dager og lekket 6000 liter olje.

5. Økonomiske konsekvenser som følger av oljesøl

(kilde)
Akutte skader på dyrelivet kan også medføre store økonomiske konsekvenser for fiskerinæringen, spesielt  skjell- og østersfiskerier og oppdrettsanlegg. Det kan også påvirke turistnæringen og kan videre påvirke turistnæringen i de samme områdene. Oljesøl vil fordampe og brytes ned langt raskere i varmere strøk enn i polare strøk, som Norge og våre oljeplattformer i Nordsjøen. Det vil si at denne typen skader vil ta langt flere år å rydde opp i.

6. Installasjoner og undersøkelser i forbindelse med oljeleting og -utvinning påvirker miljø og dyr negativt

(kilde)
For å kartlegge områder for potensielle oljeplattformer, gjennomføres de seismiske undersøkelser. Da brukes det kraftige luftkanoner som skaper impulsstøy og påvirker marine organismer på flere måter. Mindre organismer som fiskelarver i umiddelbar nærhet kan dø, og sjøpattedyr i nærområdet påføres midlertidig eller permanent hørselsskade.

2 argumenter for oljen:

1. Mange arbeidsplasser

(kilde, kilde)
I alle ledd der oljen brukes, som utvinning, raffinering og bruk av biprodukter fra råolje, kreves det tusenvis av mennesker til å jobbe. Oljen påvirker et bredt antall bransjer, som eksempelvis skipsfart og transport. Hvis vi setter sammen leverandørindustrien sammen med oljeutvinningen sysselsetter oljen i underkant av 170 000 mennesker i Norge.

2. Økonomisk vekst

(kilde, kilde)
Arbeidsplasser er i seg selv en viktig økonomisk faktor. I tillegg er det mange land, for eksempel Norge, som har fått store løft av å være ledende oljenasjoner. Oljen har for Norge alene hatt stor betydning for den økonomiske utviklingen, ikke minst utviklingen av den norske velferden.

 

Oppsummert konkluderer vi med at ulempene ved oljebruken er klart viktigere å unngå, enn fordelene er å beholde. Eller rettere sagt, vi tror på at fordelene som oljen har ikke er låst til oljenæringen. Vi tror at de samme fordelene, som arbeidsplasser og økonomisk vekst, kan oppnås ved bruk av fornybare ressurser. Da vil vi på samme tid unngå flere av de negative konsekvensene av oljen. Det vil naturligvis være uenighet rundt hvilke løsninger og fremgangsmåter som vil være de beste for dette, og ikke minst i hvilken fart dette skal skje. Men heldigvis er flertallet i Norge, befolkningen og politikere, enige i at spesielt klimaendringene må stoppes.

BEGREPSFORKLARINGER:

Fornybare ressurser (kilde): Fornybare ressurser er for eksempel vann, vind, sollys, tre, planter, dyr. Sol, vind og bølger kan vi utnytte uten å bruke dem opp. Trevirke, planter dyr og ferskvann er ressurser vi kan bruke, men som krever at vi bruker dem på en bærekraftig måte. Det betyr at vi må ta ut for eksempel treet fra skogen på en måte som bevarer skogen som økosystem. Vi må ikke ødelegge store arealer ved å flathugge dem, men gjøre det sånn at tilstrekkelig antall nye trær kan vokse opp og ta deres plass. Da bevarer vi skogen som leveområde for dyr og planter, og vi sikrer oss selv mulighet til å fortsette å høste fra skogen.

Ikke-fornybare ressurser (kilde): Ikke fornybare ressurser er for eksempel kull, olje og gass. Olje er laget av fossile alger, plankton og andre levende organismer som har blitt utsatt for høyt trykk og høy temperatur langt nede under havbunnen i lang, lang tid. Noen ganger har det tatt så lang tid som 650 millioner år for planeten å gjøre om det biologiske materialet til olje. Oljen er derfor ikke en fornybar ressurs. Det vi brenner, brenner vi opp.

Fossilt brensel (kilde): Fossilt brensel, fossilt brennstoff, brensel som naturgass, olje, oljeskifer, tjæresand, brunkull og steinkull som finnes naturlig i grunnen og som er dannet i tidligere tider. Stoffene er av biologisk opprinnelse (planter og dyr), men har gjennom millioner av år gjennomgått omdanningsprosesser i og under jordskorpen. Torv regnes også av mange som fossilt brensel, men det er mer omstridt siden den fornyes langsomt i naturen.

About the author : rachahanine

Leave A Comment

Related posts

    Popular products

    Product categories