Sosiale og miljømessige bærekraftsstandarder i Ence

Sist oppdatert 31. mars 2021

1. Avtalens formål

Følgende punkter stadfester sosiale og miljømessige bærekraftsstandarder og -forventninger til leverandører på Ence, så vel som idealer som partnere forventes å bestrebe seg å oppnå. 

Leverandør forventes å ha intensjoner om å prioritere sosial og miljømessig bærekraft som førsteprioritet i selskapets drift og utvikling. Med førsteprioritet forstås det å etter beste evne prioritere hensyn til miljø, klima og mennesker fremfor profitt i egne produksjonsprosesser og drift. 

Definisjoner

Sosial bærekraft handler om å sikre at alle mennesker får et godt og rettferdig grunnlag for et anstendig liv.

Menneskerettighetene er det viktigste utgangspunktet for dette. Utdanning, anstendig arbeid, likestilling, kulturelt mangfold og et godt helsetilbud er bare noen av områdene som berøres. Sosiale forhold sier dermed noe om hvordan mennesker har det i et samfunn, om de får oppfylt rettighetene sine, og om de har mulighet til å påvirke egne liv og samfunnet de lever i.

Miljømessig bærekraft handler om å ta vare på naturen og klimaet som en fornybar ressurs for mennesker.  

Menneskenes livsgrunnlag er helt avhengig av naturen. Måten vi bruker naturen på i dag, har store konsekvenser for både natur og mennesker. Klimagassutslippene våre varmer opp havet og lufta, ødelegger hele økosystemer og bidrar til at arter utryddes for godt. Det gjør oss mer sårbare for naturkatastrofer, truer vårt levebrød og kan gi grobunn for konflikter i kampen om naturressurser.

 (FN-sambandet, 2019)

2. Sosial bærekraft

Følgelig er de nødvendige krav og de ønskede tiltak for Leverandør. Utover dette forventes Leverandør å bestrebe seg de beste arbeidsvilkår for arbeidere i hele produksjonskjeden for produkter.

 • Dette kan omhandle veldedighet, arbeidsvilkår, kvalitet, økologisk produksjon,
  materialer, produksjonsomfang mv.

Leverandør må:

 • Benytte seg av leverandører hvis arbeidsvilkår følger organisasjonen Fair Wears standarder og den Internasjonale Arbeidsorganisasjonens åtte konvensjoner

Leverandør bør:

 • Bidra til å støtte lokalmiljøet fra der råvarer kommer fra/produksjon er
 • Bestrebe seg å benytte leverandører med best mulig arbeidsmiljø og arbeidsvilkår utover minstekravet

3. Miljømessig bærekraft

Følgelig er de nødvendige krav og de ønskede tiltak for Leverandør. Utover dette forventes Leverandør å bestrebe seg de mest miljø- og klimavennlige prosesser og leverandører i sin drift.

Leverandør må:

 • Benytte naturlige og/eller syntetisk resirkulerte materialer i sine varer
 • Avstå fra bruk av stoffer klassifisert som miljøgifter av Miljødirektoratet

Leverandør bør:

 • Bestrebe bruk av fornybar energi
 • Ikke følge sesongbaserte kolleksjoner for å redusere overforbruk

4. Gjennomsiktighet

Leverandør skal være åpen med selger om alle relevante forhold i sin verdikjede, og bestrebe seg mest mulig transparente leverandører. Verdikjeden anses som fra råvare til sluttprodukt, og de involverte i hele prosessen. Leverandør og Ence enes om at best mulig oppnåelse av tillit til prioritering av sosial og miljømessig bærekraft er gjennomsiktighet. Det krever av partene at Leverandør fremlegger så mye informasjon som mulig om egen produksjonskjede, slik at Ence kan videreformidle dette til kunder av plattformen.

Leverandør oppgi:

 • Lokasjon – Informasjon om lokasjon for leverandør av råvare til sluttprodukt. Helst navn på fabrikk/adresse, men ikke mer unøyaktig enn regionsnavn. 
 • Alle materialer/ingredienser hvert produkt består av

Leverandør skal etter beste evne oppgi:

 • Navn på fabrikk og nøyaktige lokasjoner for underleverandører
 • Dokumentasjon på arbeidsforhold – informasjon om bla. arbeidstid, laveste lønn, arbeidskontrakter, retten til organisering, diskriminering på arbeidsplassen. 
 • Dokumentasjon på miljøhåndtering – Informasjon om standarder for bla. CO2, gods, avfall og vannreduksjon.

Ved mangel på informasjon skal leverandør vise til ærlige forsøk på å innhente nødvendig informasjon. Leverandør forventes å tydeliggjøre for egne underleverandører at denne informasjonen er viktig, og gi et tydelig signal om at sosial og miljømessige bærekraftsstandarer er nødvendig. 

Ved tilfeller av informasjonsmangel i deler av verdikjeden vises det forståelse overfor Leverandør, og deres varer vil selges i Ence med forbehold om at informasjonsmangelen kan opplyses om klart og tydelig til kunder av plattformen. Dette sett at den tilgjengelige informasjonen ikke strider med vilkårene om bærekraftsstandarder.
I slike tilfeller skal Leverandør kunne vise til ærlige forsøk på å innhente nødvendig informasjon. Leverandør forventes å tydeliggjøre for egne underleverandører at denne informasjonen er viktig, og gi et tydelig signal om at sosial og miljømessige bærekraftsstandarer er nødvendig. 

Ved tilfeller der tidligere ukjent informasjon blir kjent, og den nye informasjonen strider med vilkårene, vil Leverandørens varer kunne trekkes fra Ence umiddelbart.

Alle merker på Ence skriver under på å følge disse avtalepunktene før de begynner å selge på Ence. Dette gir oss i Ence muligheten til å kunne fjerne produkter umiddelbart fra markedsplassen dersom vi oppdager at det har blitt oppgitt feilinformasjon eller produksjonen har endret seg til det negative.